Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Εκπαίδευση-Ειδική αγωγή

Εκπαίδευση-Ειδική αγωγή

Στην σημερινή εποχή η ειδική αγωγή αποτελεί κεντρικό θέμα όχι μόνο της ευρύτερης ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής.

Έχει αναγνωριστεί  με το νόμο 3699/2008 ως «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και πιο συγκεκριμένα σχετίζεται με το σύνολο υπηρεσιών από ειδικά καταρτισμένους στον τομέα αυτό επιστήμονες, που έχουν την δυνατότητα να παρέχουν βοήθεια σε μαθητές με αναπηρία εντός του σχολικού χώρου.

Είναι πλέον αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων πλαισίων για την εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε στο πλαίσιο της γενικής αγωγής είτε στις υπάρχουσες μονάδες ειδικής αγωγής, με απώτερο στόχο την μείωση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης αυτών των μαθητών. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί η αυξανόμενη ανάγκη για οργανωμένη παροχή κατάλληλων παρεμβάσεων καθώς επίσης και η ανάγκη για την στελέχωση της ειδικής αγωγής με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τα συγκεκριμένα πρόγραμματα έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό και να προσφέρουν τη δυνατότητα σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Skip to content